Consultant in Obstetrics and Gynaecology

Location
Bridgend (Pen-y-bont ar Ogwr)
Salary
£74,393 to £96,583
Posted
10 May 2018
Closes
24 May 2018
Ref
130-POW9643S
Sector
Hospital
Career Level
Consultant
Contract Type
Permanent

Welcome to ABM University Health Board. We welcome applications from people who share our values: caring for each other, working together and always improving.    

Croeso i Fwrdd Iechyd Prifysgol ABM. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl sy’n rhannu ein gwerthoedd: gofalu am ein gilydd, cydweithio a gwella drwy’r amser.

ABM University Health Board reserve the right to close this vacancy after 24 hours if a large number of suitable applications are received. Therefore we encourage early applications to ensure consideration for this post.

Prior consideration for this vacancy will be given to staff currently awaiting redeployment and we therefore reserve the right to withdraw this advert at any stage.

his is a new post joining a team of 10 Consultants responsible for the provision of Obstetrics and Gynaecological services to the Princess of Wales Hospital.

The Obstetric and Gynaecology service is part of the Surgical Services Service Group and delivers services to the Bridgend, Neath Port Talbot and Western Vale of Glamorgan population.  Outpatient services are provided in the Princess of Wales Hospital, Neath Port Talbot Hospital and Maesteg Community Hospital with emergency Gynaecology services provided in the Princess of Wales Hospital.  Inpatient surgery is carried out in the Princess of Wales Hospital with Day Surgery provision at both Princess of Wales Hospital and Neath Port Talbot Hospital.  An Early Pregnancy service is located in the Princess of Wales Hospital.

The Princess of Wales Consultant Obstetric Unit delivers around 2500 women per annum and is the main receiving hospital for transfers from Neath Port Talbot midwifery led unit.  All Consultants working in the Department have an element of Obstetrics and Gynaecology alongside  special interests within their job plans.  There will be time within the job plan for the successful candidate to develop a special interest to compliment the interests of the existing Consultants.  Current special interests within the Department are listed in the attached Job Description.

To apply for this post, please click on the APPLY button.

We would encourage you to visit/contact the Department abertawnd you can do this by contacting one of the team below.

Please refer to the Applicant Guide attached for guidance on completing your application and the information we require.

Abertawe Bro Morgannwg University Health Board is committed to supporting its staff and processes to fully embrace the need for bilingualism thereby enhancing service users experience.  In our commitment to increase the number of staff able to communicate in Welsh with patients and professionals, we would particularly welcome applications from Welsh speakers.

Equality remains at the centre of the Health Boards policy-making, service delivery and employment practices, and we are committed to ensuring that no job applicant or employee receives less favourable treatment on the grounds of race, colour, ethnic origin, religion or belief, gender, sexual orientation, disability, marital status or age. The Health Board is a Two Tick Disability Symbol user and is committed to fulfilling the requirements of the Disability Discrimination Act 1995. Applications are welcomed from Disabled persons and a disability will not prejudice your application. If you are unable to submit your application in the requested format because of a disability as defined by the DDA please contact the Recruitment Team, who will agree a more suitable way for you to apply. All disabled applicants who meet the minimum essential criteria for a position will be invited to interview.

By submitting your application to NHS Jobs/Trac, you are giving your consent for elements of your application data to be transferred to the NHS Electronic Staff Record (ESR) and other secure, internal NHS Workforce systems in order to support and manage your recruitment and employment within your employing organisation; to be used by Recruitment for purposes of checking your Professional Registration online (where applicable).

These processes are in line with Fair and Lawful processing in line with the Data Protection Act (1998) principles especially those in relation to your personal or sensitive personal data (sensitive personal data is defined as any declared physical or mental health conditions, racial or ethnic origin, sexual orientation, trade union membership, political opinion, religious beliefs). Other principles under Data Protection will be observed such as use of data for specific, defined purposes, and use of data that is relevant and not excessive whilst practicing data accuracy and security of all held personal identifiable information (PII).

If you are successfully appointed, by completing the application form you authorise the UHB to obtain any previous NHS service details including all electronically held sickness information, via the Inter Authority Transfer process on the national Electronic Staff Record (ESR).

With effect from 1st April 2017 points 1, 2, 3, 4 and 5 on AfC Pay Band 1 and Pay Band 2 will be adjusted to £16,523 to reflect the incorporation of the living wage £8.45 per hour.

Cyfeiriwch at Ganllaw’r Ymgeisydd sydd wedi'i atodi am gyfarwyddyd er mwyn cwblhau eich cais a’r wybodaeth rydym ei angen.

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg wedi ymrwymo i gefnogi ei staff a’i brosesau er mwyn gwbl gofleidio’r angen ar gyfer dwyieithrwydd ac felly yn gwella profiad y defnyddwyr gwasanaeth. Rydym yn rhoi croeso arbennig i geisiadau oddi wrth siaradwyr Cymraeg, yn unol â’n hymrwymiad i gynyddu’r nifer o staff sy’n medru cyfathrebu yn y Gymraeg gyda chleifion a gweithwyr proffesiynol.

Mae cydraddoldeb yn parhau i fod yn ganolog i lunio polisïau, cyflenwi gwasanaethau ac ymarferion cyflogi’r Bwrdd Iechyd, ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau nag oes unrhyw ymgeisydd swydd neu weithiwr yn derbyn triniaeth llai ffafriol ar sail eu hil, lliw, tarddiad ethnig, crefydd neu gred, rhyw, tueddfryd rhywiol, anabledd, statws priodasol neu oedran. Mae’r Bwrdd Iechyd yn ddefnyddiwr Symbol Anabledd Tic Dwbl ac rydym yn ymrwymedig i gyflawni gofynion Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl Anabl a bydd anabledd ddim yn peri rhagfarn yn erbyn eich cais. Os nad ydych yn medru cyflwyno eich cais yn y fformat a ofynnir oherwydd anabledd fel y diffinnir gan y Ddeddf yna cysylltwch â’r Tîm Recriwtio, a fydd yn cytuno am ffordd fwy addas i chi wneud cais. Bydd pob ymgeisydd anabl sy’n cwrdd â lleiafswm y meini prawf hanfodol ar gyfer safle yn cael gwahoddiad i gyfweliad.

Drwy gyflwyno eich cais i GIG Jobs/Trac, rydych yn rhoi eich caniatâd ar gyfer elfennau o ddata eich cais i gael eu trosglwyddo i Gofnod Staff Electronig (ESR) y GIG a systemau Gweithlu GIG mewnol, diogel er mwyn cynorthwyo a rheoli eich recriwtio a’ch cyflogaeth o fewn eich sefydliad cyflogi; i’w ddefnyddio gan Recriwtio ar gyfer y pwrpas o wirio eich Cofrestriad Cenedlaethol ar-lein (ble fo’n gymwys).

Mae’r prosesau yma yn unol â phrosesu Teg a Chyfreithlon yn unol ag egwyddorion Deddf Amddiffyn Data (1998) yn enwedig y rheiny sydd yn perthnasu i’ch data personol neu’ch data personol sensitif (diffinnir data personol sensitif fel unrhyw gyflyrau iechyd corfforol neu feddygol, tarddiad hiliol neu ethnig, tueddfryd rhywiol, aelodaeth undeb lafur, barn wleidyddol, credoau crefyddol sydd wedi’u datgan). Arsylwir egwyddorion eraill o dan Amddiffyn Data megis y defnydd o ddata ar gyfer pwrpasau penodol, diffiniedig, a’r defnydd o ddata sy’n berthnasol a ddim yn ormodol wrth ymarfer cywirdeb data a diogeledd yr holl wybodaeth bersonol adnabyddadwy (PII).

Os ydych yn cael eich apwyntio, rydych yn awdurdodi’r BIP i gael gafael ar unrhyw fanylion gwasanaeth GIG blaenorol gan gynnwys yr holl wybodaeth salwch a ddelir yn electronig, drwy’r broses Trosglwyddo Rhwng Awdurdodau ar y Cofnod Staff Electronig (ESR).

Yn dod i rym o’r 1af o Ebrill 2017, bydd pwyntiau 1, 2, 3, 4 a 5 ar AdN Band Cyflog  1 a Band Cyflog 2 yn cael ei addasu i £16,523 er mwyn adlewyrchu corffori’r cyflog byw o £8.45 yr awr.