Consultant Ophthalmologist

Location
Swansea (Abertawe)
Posted
30 Apr 2018
Closes
24 May 2018
Sector
Hospital
Specialty
Ophthalmology
Career Level
Consultant
Contract Type
Permanent
Hours
Full Time

We are looking for an ambitious Consultant to join one of the largest providers of integrated health care in the UK.

As a Health Board in Wales we are ambitious for the communities we serve and determined to uphold the fundamental values of the NHS

We are research-driven, working in close partnership with Swansea University, its College of Medicine and the Institute of Life Sciences

You will join a team of 10 Consultant delivering Ophthalmology services to the west of the Health Board. You will participate in the general on-call rota and will therefore require general ophthalmology experience.

It is expected that you will also provide subspecialty expertise in Glaucoma although applications from suitably trained ophthalmologists with other subspecialty interests will be considered.

ABM University Health Board provides a comprehensive range of community, acute, tertiary, mental health & learning disability services. It serves a local population of over 600,000 people in the areas of Swansea, Neath Port Talbot, Bridgend, and the Western Vale of Glamorgan as well as to a broader population on a sub regional and regional basis.

Based near the South Wales Heritage Coastline, the area surrounding the Health Board boasts beautiful scenery, affordable housing, excellent schools and higher education along with good road and rail links to London.

The Health Board employs over 16,000 staff, has a budget of over £770m and was established on 1stApril 2008. You will be joining the Health Board at an exciting time as new clinical directorate structures are established, increasingly based on care pathways.

As a University Health Board there are close links with Swansea University and other University College partners in South Wales especially in the areas of research & development and multi-professional teaching.

Consultants in the Health Board benefit from a flexible approach to working practices. We place great emphasis on continuous professional development and will actively support you in the development and achievement of personal goals.

Upon reaching the maximum of the Consultant pay scale a Commitment Awards is payable every 3 years.

Abertawe Bro Morgannwg University Health Board is committed to supporting its staff and processes to fully embrace the need for bilingualism thereby enhancing service users experience.  In our commitment to increase the number of staff able to communicate in Welsh with patients and professionals, we would particularly welcome applications from Welsh speakers.

Equality remains at the centre of the Health Boards policy-making, service delivery and employment practices, and we are committed to ensuring that no job applicant or employee receives less favourable treatment on the grounds of race, colour, ethnic origin, religion or belief, gender, sexual orientation, disability, marital status or age. The Health Board is a Two Tick Disability Symbol user and is committed to fulfilling the requirements of the Disability Discrimination Act 1995. Applications are welcomed from Disabled persons and a disability will not prejudice your application. If you are unable to submit your application in the requested format because of a disability as defined by the DDA please contact the Recruitment Team, who will agree a more suitable way for you to apply. All disabled applicants who meet the minimum essential criteria for a position will be invited to interview.

By submitting your application to NHS Jobs/Trac, you are giving your consent for elements of your application data to be transferred to the NHS Electronic Staff Record (ESR) and other secure, internal NHS Workforce systems in order to support and manage your recruitment and employment within your employing organisation; to be used by Recruitment for purposes of checking your Professional Registration online (where applicable).

Alternatively to apply, please click the apply button.

These processes are in line with Fair and Lawful processing in line with the Data Protection Act (1998) principles especially those in relation to your personal or sensitive personal data (sensitive personal data is defined as any declared physical or mental health conditions, racial or ethnic origin, sexual orientation, trade union membership, political opinion, religious beliefs). Other principles under Data Protection will be observed such as use of data for specific, defined purposes, and use of data that is relevant and not excessive whilst practicing data accuracy and security of all held personal identifiable information (PII).

If you are successfully appointed, by completing the application form you authorise the UHB to obtain any previous NHS service details including all electronically held sickness information, via the Inter Authority Transfer process on the national Electronic Staff Record (ESR).

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg wedi ymrwymo i gefnogi ei staff a’i brosesau er mwyn gwbl gofleidio’r angen ar gyfer dwyieithrwydd ac felly yn gwella profiad y defnyddwyr gwasanaeth. Rydym yn rhoi croeso arbennig i geisiadau oddi wrth siaradwyr Cymraeg, yn unol â’n hymrwymiad i gynyddu’r nifer o staff sy’n medru cyfathrebu yn y Gymraeg gyda chleifion a gweithwyr proffesiynol.

Mae cydraddoldeb yn parhau i fod yn ganolog i lunio polisïau, cyflenwi gwasanaethau ac ymarferion cyflogi’r Bwrdd Iechyd, ac rydym wedi ymrwymo i sicrhau nag oes unrhyw ymgeisydd swydd neu weithiwr yn derbyn triniaeth llai ffafriol ar sail eu hil, lliw, tarddiad ethnig, crefydd neu gred, rhyw, tueddfryd rhywiol, anabledd, statws priodasol neu oedran. Mae’r Bwrdd Iechyd yn ddefnyddiwr Symbol Anabledd Tic Dwbl ac rydym yn ymrwymedig i gyflawni gofynion Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl Anabl a bydd anabledd ddim yn peri rhagfarn yn erbyn eich cais. Os nad ydych yn medru cyflwyno eich cais yn y fformat a ofynnir oherwydd anabledd fel y diffinnir gan y Ddeddf yna cysylltwch â’r Tîm Recriwtio, a fydd yn cytuno am ffordd fwy addas i chi wneud cais. Bydd pob ymgeisydd anabl sy’n cwrdd â lleiafswm y meini prawf hanfodol ar gyfer safle yn cael gwahoddiad i gyfweliad.

Drwy gyflwyno eich cais i GIG Jobs/Trac, rydych yn rhoi eich caniatâd ar gyfer elfennau o ddata eich cais i gael eu trosglwyddo i Gofnod Staff Electronig (ESR) y GIG a systemau Gweithlu GIG mewnol, diogel er mwyn cynorthwyo a rheoli eich recriwtio a’ch cyflogaeth o fewn eich sefydliad cyflogi; i’w ddefnyddio gan Recriwtio ar gyfer y pwrpas o wirio eich Cofrestriad Cenedlaethol ar-lein (ble fo’n gymwys).

Mae’r prosesau yma yn unol â phrosesu Teg a Chyfreithlon yn unol ag egwyddorion Deddf Amddiffyn Data (1998) yn enwedig y rheiny sydd yn perthnasu i’ch data personol neu’ch data personol sensitif (diffinnir data personol sensitif fel unrhyw gyflyrau iechyd corfforol neu feddygol, tarddiad hiliol neu ethnig, tueddfryd rhywiol, aelodaeth undeb lafur, barn wleidyddol, credoau crefyddol sydd wedi’u datgan). Arsylwir egwyddorion eraill o dan Amddiffyn Data megis y defnydd o ddata ar gyfer pwrpasau penodol, diffiniedig, a’r defnydd o ddata sy’n berthnasol a ddim yn ormodol wrth ymarfer cywirdeb data a diogeledd yr holl wybodaeth bersonol adnabyddadwy (PII).

Os ydych yn cael eich apwyntio, rydych yn awdurdodi’r BIP i gael gafael ar unrhyw fanylion gwasanaeth GIG blaenorol gan gynnwys yr holl wybodaeth salwch a ddelir yn electronig, drwy’r broses Trosglwyddo Rhwng Awdurdodau ar y Cofnod Staff Electronig (ESR).